T S U B A     S A L E

Click photos for the better enlarged photos

 
 


Goto Dragon Kogai


Ko-kinko Kogai
$650


Kyo-kinko Kogai
$550


Goto Senjo Mitokoromono

Goto Denjo Mitokoromono

Higo Shakudo Dragons Menuki
$550

Yanagawa Naoharu Futatokoromono


Momoyama Goto Shakudo Rashomon Kozuka
NBTHK Hozon
$2200


Goto Shakudo Crawling Dragons Menuki

 

 
Nara Shakudo Mt. Fuji Menuki
NBTHK Koshu Tokubetsu Kicho

 


Higo Kin Zogan Tsuba
2003 NBTHK Shinsakuto Den Nyusen Saku Awarded

 
Shoami Sukashi Tsuba
NBTHK Hozon
$1200


KamakuraKo-Tosho


Kanayama
NBTHK Hozon
$3300


Momoyama Ko-Katchushi


Momoyama Owari Tsuba
$700

 
Copper Saotome Tsuba

$750


Genji-guruma Kanayama Tsuba
$800


Shomai Sukashi Tsuba III
NBTHK Hozon
$800

 

 

 

SOLD !


Shodai Yamakichibei
NBTHK Tokubetsu Hozon


Higo Nishigaki Kanshiro
NBTHK Tokubetsu Kicho


Hachinoki Akasaka
NBTHK Hozon


Tsurumaru Higo Nishigaki
NBTHK Hozon


Akasaka Shiguretei
NBTHK Tokubetsu Kicho


Muromachi Ko-Shoami
NBTHK Tokubetsu Hozon

Muromachi Kanayama
Akasaka Tadashige

Kyo Sukashi
NBTHK Tokubetsu Hozon


Kyo-shomai Sukashi
NBTHK Hozon


Akasaka Sukashi
NBTHK Tokubetsu Hozon


Tsurumaru Akasaka


Hizen Kugimoto
NBTHK Hozon


Shodai Yamakichibei
NBTHK Hozon


Akasaka Tadanori
NBTHK Hozon


Ko-shomai
NBTHK Hozon


Higo Kamiyoshi


Tsurumaru Ko-Shomai
NBTHK Hozon


Rinbou Kyo Sukashi

NBTHK Tokubetsu Kicho


Yatsuhashi Kyo Sukashi


Muromachi Kanayama

NBTHK Hozon


Akasaka Tadayoshi

NBTHK Tokubetsu Kicho


Muromachi Kanayama

NBTHK Hozon

 
Akasaka Sukashi

Genji-guruma Kanayama

 
Muromachi Ko-Tosho

 
Yatsuhashi Akasaka


Uma-jirushi Akao Tsuba
NBTHK Hozon

 
Echizen Kinai Tsuba

NBTHK Tokubetsu Kicho

 
Owari Tsuba


Muromachi Ko-Katchushi

 
Kurihara Akhide Tosho

NBTHK Hozon


Tsurumaru Akasaka
 


Muromachi Ko-Katchushi