Reference

-    Kokon Kaji Biko, Yamada Asaemon, 1830
-    Token Buzuke, Shimizu Sumi, 1920
-    Nihon Toko Jiten, Fujishiro Yoshio, 1938
-    Toko Taikan, Tokuno Kazuo, 1990
-    Token Yoran, Iimura Yoshiaki, 2001