3. 98 shiki Field Officer's Army Gunto Suruga same Koshirae